Wzór umowy zlecenie - z rachunkiem, dla kierowcy, student, dla kierowcy

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, której stronami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Jest określana mianem umowy starannego działania. Zlecenia są wykonywane zwykle odpłatnie, chociaż mogą być wykonane nieodpłatnie – trzeba to jednak w umowie zaznaczyć.

Przy umowach zlecenie obowiązuje zasada swobodnego ich kształtowania. Pomimo tego, iż nie ma odgórnie obowiązujących wzorów i wytycznych, należy pamiętać o zamieszczeniu w umowie następujących informacji:

– data rozpoczęcia i zakończenia umowy,

– rodzaj umowy,

– charakterystyka zlecenia – mówiąc innymi słowy, należy określi przedmiot zlecenia, jak również zamieścić opis wszystkich czynności, które umowa obejmuje swoim zakresem oraz wytycznych niezbędnych do prawidłowego ich wykonania,

– oznaczenia stron umowy – trzeba podać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,

– wartość wynagrodzenia- wartość wynagrodzenia – nie zawsze umowa zlecenia to umowa odpłatna, jeżeli jednak jest takową, wówczas niezbędne jest określenie wysokości wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy; jeśli umowa jest nieodpłatna, fakt ten musi także zostać odnotowany w umowie,

– inne ustalenia – np. dotyczące sposobu wypłaty wynagrodzenia, wolnych dni w wykonywaniu zlecenia czy powierzenia wykonywania zlecenia osobie trzeciej (zleceniobiorca musi przy tym pamiętać, iż ponosi taką samą odpowiedzialność za wywiązanie się z umowy, co i wskazana przez niego osoba).

Im dokładniej sporządzony jest dokument, tym lepiej. Umowa powinna mieć formę pisemną. Sporządza się ją w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Na egzemplarzach tych nie może zabraknąć podpisów zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

Oto przykładowy wzór umowy zlecenia.

ScreenShot001

 

ScreenShot002