Wypowiedzenie umowy zlecenie - przez pracownika, za porozumieniem stron, przez zleceniodawcę, wzór

Rozwiązanie umowy zlecenia odbywa się na znacznie łatwiejszych zasadach aniżeli ma to miejsce w przypadku umów o pracę. Umowę zlecenia można wypowiedzieć – takie prawo przysługuje zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Na jakich warunkach się to odbywa? O czym trzeba przy tej okazji pamiętać?

Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym 

Generalnie rzecz biorąc, podstawowa zasada jest taka, że umowa zlecenia może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym – oczywiście strony mogą pomiędzy sobą uzgadniać inną formę wypowiedzenia, jednakże takie postanowienia należy zawrzeć w umowie. Rozwiązanie umowy nakłada na zleceniobiorcę i zleceniodawcę pewne obowiązki – muszą się oni przede wszystkim rozliczyć.

Zleceniodawca wypowiadający odpłatną umowę musi zwrócić zleceniobiorcy poniesione przez niego wydatki w celu realizacji zlecenia oraz wypłacić wynagrodzenie za wykonane czynności (podobnie jest zresztą w przypadku umów nieodpłatnych). Z kolei w sytuacji, kiedy stroną wypowiadającą umowę jest zleceniobiorca i zostało to zrobione przez niego bez podania ważnego powodu, wówczas to na nim spoczywa obowiązek wypłacenia odszkodowania zleceniodawcy.

Ważne powody

Przy tej okazji pojawia się ważna uwaga, a mianowicie taka, że nie ma możliwości, by z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów. Do takich powodów zaliczają się m. in. choroba strony wypowiadającej, utrata zaufania do kontrahenta czy nieradzenie sobie przez zleceniobiorcę z wykonywaniem zlecenia. Wśród ważnych powodów znajdują się także obiektywne przesłanki, np. nastąpiły zmiany w przpisach czy na rynku pracy uniemożliwiające kontynuowanie umowy.

Termin wypowiedzenia umowy

Kodeks cywilny, pod który podlegają umowy zlecenia, nie wskazuje terminów wypowiedzenia takich umów. Jednakże ich strony mają prawo do tego, by ów termon określić – wedle własnych potrzeb – w dniach, tygodniach, miesiącach czy nawet i w latach. Najczęściej spotykana w praktyce jest opcja terminu określonego w miesiącach.

Wypowiedzenie umowy zlecenia odbywa się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia woli. Za złożone uznaje się je wtedy, kiedy zostało dokonane w taki sposób, że druga strona mogła się z jego treścią zapoznać.