Umowa zlecenie a L4 - kto płaci, ciaża, wynagrodzenie

Kwestia zwolnień lekarskich to jedno z najważniejszych zagadnień pojawiających się przy okazji omawiania umów zlecenie. Pada w tym momencie pytanie jakie prawa przysługują osobie, która pracuje na umowie zlecenie?

Jak uzyskać prawo do zasiłku chorobowego?

Możliwość korzystania ze zwolnienia lekarskiego istnieje w przypadku zleceniobiorców tylko wtedy, kiedy umowa zlecenia jest zgłoszona do ZUS. Osoby, dla których umowa zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz zdrowotnego. Dzięki temu, że odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne osoba pracująca na umowę zlecenie ma zapewnione leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednakże zasiłek chorobowy jest wypłacany na podstawie ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne. Jeżeli zatem osoba pracująca na umowę zlecenie chce mieć prawo do takiego zasiłku, musi się zgłosić do ubezpieczenia chorobowego. W tym celu musi złożyć u zleceniodawcy stosowny wniosek, na podstawie którego zostaje zarejestrowana przez zleceniodawcę w ZUS. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest potrącana z wynagrodzenia i obciąża jedynie zleceniobiorcę – wynosi ona 2,45 procent podstawy. Przy tej okazji pojawia się ważna uwaga, a mianowicie taka, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie wchodzi w rachubę w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat.

Od kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony uzyskuje po upływie pewnego czasu – w przypadku osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jest to 90 dni nieprzerwanego okresu opłacania składki chorobowej. Na poczet okresów ubezpieczenia chorobowego wliczane są okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, ale pod warunkiem, że przerwa między nimi wynosiła mniej niż 30 dni bądź gdy jej przyczyną był urlop wychowawczy, urlopem bezpłatny bądź odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Prawo do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje m. in. osobom ubezpieczonym obowiązkowo posiadającym wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego

Zleceniobiorca ma generalnie prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80 procent podstawy, lecz może on wynosić również:

– 70 procent podstawy – za okres pobytu w szpitalu,

– 100 procent podstawy – w przypadku ciąży bądź gdy niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, a także w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Jakie konsekwencje wynikają ze zwolnienia lekarskiego?

Zleceniobiorca musi mieć na względzie pewne konsekwencje, które wynikają ze zwolnienia lekarskiego. Wiele w tym momencie zależy od niektórych zapisów znajdujących się w umowie – a konkretnie odnoszących się do kwestii miejsca oraz czasu wykonania zlecenia. Zazwyczaj w umowach zlecenia jest podany termin, do którego zleceniobiorca musi wywiązać się ze swoich obowiązków. W takim układzie – o ile w umowie nie jest zdefiniowane miejsce wykonania zlecenia – decyzja o tym, kiedy to uczyni, należy do niego. Wówczas nawet fakt przebywania na zwolnieniu będzie bez znaczenia – najważniejsze jest to, by dotrzymać terminu.

Co innego natomiast, kiedy zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zlecenia w określonym miejscu – np. w siedzibie zleceniodawcy. Wtedy sytuacja przedstawia się w ten sposób, że zwolnienie uniemożliwia wykonanie zlecenia na takich warunkach, jak to zostało ustalone pomiędzy stronami. Zleceniodawca ma w związku z tym prawo do tego, by obniżyć zleceniobiorcy wynagrodzenie.