Podatek od umowy zlecenia - student, emeryt, do 200 zł, dla własnego pracownika

Umowy zlecenia to jedne z najczęściej zawieranych obecnie umów. Przy tej sposobności pojawia się jednak wiele dylematów dotyczących sposobu opodatkowania takiej umowy. Jest to zdeterminowane dwoma najważniejszymi czynnikami – wynagrodzeniem z tytułu realizacji zlecenia oraz tym czy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, czy nie.

Umowa zlecenia podlega opodatkowaniu w podatku dochodowym. Zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się zawsze, gdy wielkość wynagrodzenia przekracza 200 zł. Istnieje możliwość rozliczenia umowy ryczałtem – czyli pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 18 procent przychodu, ale muszą zostać tutaj spełnione następujące warunki:

- miesięczna suma należności określona w umowie/umowach zlecenie od tego samego płatnika nie jest większa niż 200 zł,

- zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy.

Ogromne znaczenie w opisywanym kontekście ma sposób ujęcia w umowie zlecenie wynagrodzenia. Należy pamiętać o tym, że jeżeli  umowa podaje jedynie mechanizm wyliczenia wynagrodzenia, wówczas zryczałtowany sposób opodatkowania nie ma do niej zastosowania. W takim układzie od umowy zlecenie należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy – przy czym znaczenia nie ma to, czy przekroczona została wartość 200 zł, czy nie.

Trzeba zwrócić tutaj jeszcze uwagę na to, że na wysokość zaliczki na poczet podatku dochodowego wpływ mają przy umowie zlecenia składki ZUS. Tutaj również ważne jest to czy zleceniodawca podpisuje umowę zlecenia z własnym pracownikiem, czy nie. Jeśli np. umowa zlecenie jest zawarta pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (dotyczy czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy), wówczas składki na ubezpieczenie społeczne są naliczane od przychodu osiągniętego łącznie od umowy o pracę i umowy zlecenie, zaś składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane są oddzielnie – czyli odrębnie od każdej z tych umów.