Copywriter na umowie zlecenie | Umowa zlecenie

Nowoczesne firmy ogromną wagę przywiązują do kwestii związanych z wizerunkiem, nie bez powodu zatem coraz chętniej nawiązują współpracę z copywriterami odpowiedzialnymi za tworzenie różnych tekstów oraz innych przekazów, np. sloganów reklamowych. Nie zawsze współpraca ta nawiązywana jest w ramach etatu, ale umów cywilnoprawnych – w tym umowy zlecenie.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Umowa zlecenie nie jest obecnie tak atrakcyjną jak parę lat temu formą zatrudnienia, co jest efektem obłożenia jej obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W zakresie funkcjonowania umów cywilnoprawnych systematycznie wprowadzane są zmiany – żadną tajemnicą nie jest to, że ustawodawca dąży do znacznego ich ograniczenia, co wzbudza sporo kontrowersji.

Niemniej po zmianach m.in. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2016 r., stan prawny odnośnie umów zlecenie przedstawia się w następujący sposób:

 • umowy zlecenie posiadane przez zleceniobiorcę są sumowane – podstawę do naliczania składek emerytalnych i rentowych stanowi kwota odpowiadająca co najmniej wartości minimalnego wynagrodzenia za prace wynoszącego w 2016 r. 1850 zł brutto,
 • jeśli suma umów zleceniodawcy jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, wówczas składki odprowadzane są od każdej z umów,
 • zleceniobiorca prowadzący działalność gospodarczą musi z tego tytułu odprowadzać składki, o ile podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą – czyli 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń na poziomie 12 zł brutto – przepisy te obejmują m.in. osoby dorywczo realizujące zlecenia oraz samozatrudnione świadczące usługi na rzecz swoich dotychczasowych pracodawców.

Wszystkie powyższe kwestie musi mieć na uwadze zarówno każdy pracodawca, jak i copywriter na umowie zlecenie.

Konstrukcja umowy – najważniejsze aspekty

Należy pamiętać o tym, iż umowa zlecenie jest umową starannego działania – jej celem nie jest zatem osiągnięcie przez copywritera określonego rezultatu, co trzeba mieć na względzie przy konstruowaniu umowy i określaniu zakresu obowiązków copywritera. To nie tylko tworzenie tekstów zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy, ale również np.:

 • sprawowanie kontroli nad unikalnością tekstów,
 • sprawowanie kontroli nad spójnością kampanii marketingowej, na potrzeby której powstają teksty oraz inne treści,
 • współpraca z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w danym projekcie.

Niejednokrotnie w umowach zlecenie z copywriterami są zawarte klauzule takie jak np. klauzula o:

 • zachowaniu poufności,
 • zakazie konkurencji w trakcie współpracy i po jej ustaniu,
 • przeniesieniu praw autorskich.

Oprócz tego w umowie zlecenie muszą się znaleźć pewne informacje – pomimo tego, iż nie obowiązuje żaden jej jednolity wzór. Chodzi tutaj o:

 • datę i miejsce,
 • przedmiot zlecenia,
 • oznaczenie stron,
 • zasady wypłaty wynagrodzenia,
 • zasady odstąpienia od umowy,
 • zasady powierzenia wykonywania zlecenia osobie trzeciej,
 • podpisy obu stron.