Umowa zlecenie |

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że podlega przepisom kodeksu cywilnego. Jej strony są określane mianem zleceniodawcy i zleceniobiorcy – pierwszy z tych podmiotów zleca drugiemu określone czynności, które ten zobowiązuje się wykonać.

Stronami umowy zlecenie mogą być wszystkie podmioty cywilnoprawne, do których zaliczane są:

– osoby fizyczne – osoby pełnoletnie, osoby małoletnie (od 13 do 18 roku życia; w tym wypadku umowa musi zostać potwierdzona przez ich prawnych opiekunów),

– osoby prawne – przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia oraz szkoły wyższe,

– ułomne osoby prawne – podmioty te nie są co prawda osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną – spółki osobowe, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

Umowę zlecenie można scharakteryzować w następujący sposób:

– istotą umowy zlecenia jest staranne wykonywanie zleconego działania, a nie osiągnięcie określonego rezultatu – dlatego umowa ta określana jest mianem umowy działania,

– zastosowanie znajduje tutaj zasada swobody umów, dzięki czemu umowy zlecenia można kształtować w dosyć elastyczny sposób,

– generalnie zleceniobiorca podejmuje się osobistego wykonania określonych czynności, niemniej jednak w istnieje opcja powierzenia tych czynności innej osobie, za której działania i efekty pracy odpowiedzialność ponosi zleceniobiorca,

– wynagrodzenie jest wypłacane zleceniobiorcy po zakończeniu czynności, aczkolwiek przed przystąpieniem do ich wykonywania może mu zostać wypłacona zaliczka,

– w zakresie czynności, które wynikają z umowy zleceniobiorca ma pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy.

Umowa zlecenie to nie stosunek pracy

Należy również pamiętać o tym, że umowa zlecenie nie jest stosunkiem pracy, w związku z czym współpraca w jej ramach odbywa się na luźniejszych zasadach. Jeśli np. zlecenie jest realizowane pod kierownictwem zleceniodawcy w miejscu i czasie przez niego określonym, wówczas mówi się o umowie o pracę – w takiej sytuacji nie ma możliwości zastosowania umowy zlecenie.

W praktyce jednak kwestia ta różnie się przedstawia. Zleceniodawcy często za pomocą umowy zlecenia zastępują umowę o pracę, ponieważ z finansowego punktu widzenia jest to dla nich korzystniejsze. Muszą się liczyć z tym, że zleceniobiorcy mają prawo do złożenia do sądu pozwu o uznanie umowy za stosunek pracy.

Decydując się na podpisanie umowy zlecenia, zleceniobiorca powinien mieć świadomość tego, iż nie przysługują mu takie prawa jak pracownikowi, którym – w świetle obowiązujących przepisów – jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania bądź spółdzielczej umowy o pracę. Zleceniobiorca nie ma zatem takich przywilejów jak pracownik, np. prawa do urlopu wypoczynkowego, znacznie mniejszy jest również obejmującej go ochrony prawnej. Wspomnieć można tu chociażby o tym, że umowę zlecenia o wiele łatwiej rozwiązać aniżeli umowę o pracę – spada też znacząco ryzyko przykrych następstw dla którejś ze stron, które z tego niekiedy wynikają.